Σύστημα Παρακολούθησης Οινοποιείων

Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας στις δεξαμενές του Οινοποιείου Λυραράκης, σχεδιάστηκε, παρήχθη και εγκαταστάθηκε ένα – συνδεδεμένο με WiFi – δίκτυο με κόμβους-αισθητήρες. Κάθε κόμβος μετρά τη θερμοκρασία σε οκτώ δεξαμενές και στέλνει τα δεδομένα σε κεντρικό εξυπηρετητή, μέσα στο τοπικό δίκτυο του Οινοποιείου Λυραράκη.