Διάπλαση

Το έργο Διάπλαση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” σε συνεργασία με την Optotech και την Οφθαλμολογική κλινική Εμμετροπία.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει

 • μια εφαρμογή για υπολογιστή, μέσω της οποίας οι χρήστες πραγματοποιούν τα αναγνωστικά τεστ και συλλέγονται τα δεδομένα από συσκευή eye-tracking.
 • μια online εφαρμογή CMS για την διαχείριση των χρηστών και των αποτελεσμάτων που τους δύνονται
 • μια online εφαρμογή back-end για την διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται και των αποτελεσμάτων από τους αναλυτές
 • μια κεντρική βάση δεδομένων με την οποία επικοινωνούν όλα τα επιμέρους συστήματα μέσω υλοποιημένων REST APIs.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • την ανάλυση τεχνολογιών
 • την ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών
 • σχεδιασμός περιπτώσεων χρήσης (use cases)
 • σχεδιασμός περιβάλλον χρήστη (user interface)
 • σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος και όλων των επιμέρους υποσυστημάτων του
 • ανάπτυξη των εφαρμογών του συστήματος
 • διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος

Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεχής συνεργασία με την Optotech και την οφθαλμολογική κλινική Εμμετροπία.