Αυτοματισμοί Οινοποιείων

Για ένα μεγάλο οινοποιείο στην Κρήτη αναπτύχθηκε ένα κουτί ελέγχου με σκοπό το επιλεκτικό άνοιγμα/κλείσιμο των μηχανικών βαλβίδων των δεξαμενών ζύμωσης, καθώς και τη παρακολούθηση της θερμοκρασίας των δεξαμενών κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Ο ελεγκτής με ενσωματωμένο ESP8266 SOC από την Espressif, συνδέεται με το δίκτυο WiFi ώστε οι κινήσεις των βαλβίδων να γίνονται απομακρυσμένα, σε διαδικτυακό περιβάλλον. Το σύστημα διαθέτει και μηχανισμό ανάδρασης, όπου διαβάζοντας την κατάσταση των ηλεκτρομηχανικών βαλβίδων μπορεί να ενημερώσει πιθανή μηχανική βλάβη.